BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie lub mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w bran?y – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy prawdopodobnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.http://kupsanit.pl/ogolne-informacje-o-kasynie-betsafe/ Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wysoko plasuje si? w internetowych rankingach.

W Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – natomiast szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jak ?e ci??ko o witryn? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu wydob?dziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, kt?r? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y po ?aden spos?b zwi?zane spo?r?d gr? w kasynie lub zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – lub to z reklam dzi?ki koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re odnajdziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych kraj?w. Jak widzimy – nie skupia si? ona dlatego wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo szybko zacz??o podbija? serca graczy. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle atrakcyjne i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych wortalach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod pewn? licencj?, gracze z Uk pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Polski (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, aby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe na pewno oldschoolowa si? o zatrzymanie naszych graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co r?wno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy te? firmy z kolei wini?, gdy? wymagania jakie nale?y osi?gn?? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste rozk?ad wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. W sumie – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Na dodatek strona internetowa Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach w co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze w ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android i Windows.

Dosy? ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj tak naprawd? mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i istniej? to mi?dzy innymi: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Jego, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to 1 z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, za? nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li chodzi o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? du?e. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? funkcjonuje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia wydaje si? prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a pani naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? rzeczywi?cie przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? jest naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bezpiecznie do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji jest to zak?ad bezpiecznie zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Nadprogram powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, warto jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi dzi?ki platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj nie zapomina? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do faceta przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata jest r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i bez ogranicze? wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie jest to ani troch? skomplikowany tok i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g spo?r?d banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w zasadzie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto w jedn? to?samo?? / jeden adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie wolno nam pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w dzieje nic zrobi? z wy?sz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt wraz z pracownikami Betsafe to nieskalana przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem b?d? nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem mamy mo?liwo?? nawi?za? kontakt wy??cznie przy godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny po Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a g??wn? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. O ile jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie r?wnie? ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e pomijaj?c fakt ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie powinni?my ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych detalach.

Przede wszystkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim istotnym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. W spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od chwili jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i r?wnie? wszystkie wygrane pochodz?ce z zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, a a? z trzech rozmaitych bonus?w.

Naczelna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, poniewa? to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? pozna? na rynku.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie a? do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby wykorzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas s?u??ce do wzi?cia udzia?u w promocji to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci propozycji powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje drugi, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na wykonanie obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj r?wnie? zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? s?u??ce do obrotu identycznie. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Rozrywki na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem wydaje si? by? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack dzi?ki ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Co czyli, ?e dana rozrywka liczy si? do wymaga? obrotu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?li jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy mnie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z promocji i w jakim stopniu.